Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť DOANN s.r.o., sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01, IČO: 53 216 903, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 47320/T, zastúpená Kristína Szabó - konateľ, kontaktné údaje: email vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460 (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: DOANN s.r.o.

Sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01

IČO: 53 216 903

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47320/T

Zastúpený: Kristína Szabó- konateľ

Kontaktné údaje: email: vans@vans-solutions.com, tel.: +421 908 590 460

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovedná osoba: Kristina Szabó

e-mailová adresa: vans@vans-solutions.com

telefónne číslo: +421/908590460

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu - prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha , Česká republika, IČO 07822774, DIČ CZ07822774, ako prevádzkovateľ portálu heureka.sk
 • Externý účtovník, dodávateľ, správca serveru, prepravné spoločnosti, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR), exekútor, súd, advokát, orgán činný v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad práce sociálnych vecí a rodiny atď.

· Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá - doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

· Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

· Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

..................................................................

Informačná povinnosť pri spracúvaní cookies

(COOKIES PRIVACY POLICY)

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka  https://www.regalydododavok.com  používa technológiu cookies.

Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies.

Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke ("vlastné cookies") alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria ("externé cookies" alebo "cookies tretej strany").

Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím" v spodnej časti webovej stránky.

· Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: DOANN s.r.o.

Sídlo: Lidértejed 5, Povoda 929 01

IČO: 53 216 903

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47320/T

Zastúpený: Kristína Szabó- konateľ

Kontaktné údaje: email: vans@vans-solutions.com, tel.: +421 908 590 460

· Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu. Poskytovanie analytických a marketingových cookies, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

· Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

· Druhy spracúvaných cookies

- Nazov: CONSENT, Viac info: necessary,: https://youtube.com, Popis: Used to detect if the visitor has accep ted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website., Expirácia: 5916 days

- Názov: PHPSESSID, Viac info: necessary, : https://vans-solutions.com, Popis: Preserves user session state across page requests.., Expirácia: Session

- Názov: test_cookie, Viac info: necessary,: https://doubleclick.net, Popis: Used to check if the user's browser supports cookies., Expirácia: 1 day

- Názov: _ga, Viac info: Statistics,: https://vans-solutions.com, Popis: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, Expirácia: 2 years

- Názov: _gat, Viac info: Statistics, : https://vans-solutions.com, Popis: Used by Google Analytics to throttle request rate, Expirácia: 1 day

- Názov: _gid, Viac info: Statistics,: https://vans-solutions.com, Popis: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, Expirácia: 1 day

- Názov: ads/ga-audiences, Viac info: Marketing,: https://google.com, Popis: Used by Google Ad Words to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across web sites., Expirácia: Session

- Názov: IDE, Viac info: Marketing,: https://doubleclick.net, Popis: Used by Google DoubleClick to register and report the web site user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user., Expirácia: 1 year

- Názov: VISITOR_INFO1_LIVE, Viac info: Marketing : https://youtube.com, Popis :Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos ,Expirácia: 179 days

- Názov: YSC, Viac info: Marketing,: https://youtube.com, Popis: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, Expirácia: Session

Názov: yt.innertube::nextId, Viac info: Marketing, : https://youtube.com, Popis: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen , Expirácia: Persistent

- Názov: yt.innertube::requests, Viac info: Marketing,:https://youtube.com, Popis: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen Expirácia: Persistent

- Názov: yt-remote-cast-available, Viac info: Marketing,:https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia :Session

- Názov: yt-remote-cast-installed, Viac info: Marketing, :https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video Expirácia: Session

- Názov: yt-remote-connected-devices Viac info: Marketing,:https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia: Persistent

- Názov: yt-remote-device-id, Viac info: Marketing,: https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia: Persistent

- Názov: yt-remote-fast-check-period, Viac info: Marketing,: https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia: Session

- Názov: yt-remote-session-app,: Marketing,: https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia: Session

- Názov: yt-remote-session-name, Viac info: Marketing,: https://youtube.com, Popis: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, Expirácia: Session

· Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa.

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Naše webové stránky využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Spoločnosť Google môže spracúvať osobné údaje aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

· Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

· Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete vykonať prostredníctvom cookies lišty, na ktorú viete opätovne kliknúť v dolnej časti našej webovej stránky.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu vans@vans-solutions.com, telefónne číslo +421 908 590 460, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.